Wydarzenia

Konkurs mailowy z okazji Dnia Mamy

19.05 - 25.05, 09:00 - 21:00

Weź udział w naszym MAILOWYM KONKURSIE  i wygraj BRANSOLETKĘ lub KOLCZYKI Z BURSZTYNEM!

Aby wziąć udział w konkursie: 

 • wyślij swoje zdjęcie z mamą i dokończ zdanie: „A ja kocham moją mamę, bo…” na adres: konkurs@goodnewsco.pl w dniach 19-25 maja 2017r.
 • następnie wytypowane zostaną najlepsze odpowiedzi 
 • laureatów konkursu poinformujemy telefonicznie o wygranej

Konkurs mailowy trwa od 19 maja do 25 maja!

 

Regulamin konkursu promocyjnego dla Klientów Galerii Handlowej Amber w Kaliszu pod nazwą „A ja kocham moją mamę” („Regulamin”)

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą „A ja kocham moją mamę” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Good News Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sadowa 4/5, Groblice (55-010), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598209, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8961547347 oraz numer statystyczny REGON 363581790.
 2. Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Echo - Galeria Amber Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa, której siedziba znajduje się przy Górnośląskiej 82, 62-800 Kalisz (zwana dalej „Galeria”).
 3. W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, zamieszkała w terminie organizowania Konkursu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Uczestnik”). Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, Najemcy i pracownicy Najemców Galerii (zatrudnieni na podstawie wszelkich umów cywilnoprawnych) oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych Zasad konkursu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
 4. Możliwość skorzystania z Konkursu przysługuje wyłącznie uczestnikom osobom spełniającym warunki określone Regulaminem.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne

 

2. Czas trwania i miejsce Konkursu

 

 1. Konkurs trwać będzie w terminie od 19 do 25 maja 2017
 2. Finał konkursu oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 26 maja 2017 roku podczas eventu „Dzień mamy”, w godzinach pomiędzy 15:00 a 19:00. Przybliżona godzina roztrzygnięcia i wręczenia nagród 17:30-18:30.

 

3. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 

 1. Osoby, które w okresie trwania Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, są uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie, który przeprowadzany jest etapowo:
  1. I etap: wysłanie w okresie trwania Konkursu zgłoszenia na wskazany adres e-mail: konkurs@goodnewsco.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: zdjęcie z mamą oraz dokończenie zdania „A ja kocham moją mamę, bo…” w dowolnej formie.
  2. II etap: sprawdzenie poprawności nadesłanych zgłoszeń.
  3. III etap: obrady oraz wybór laureata
 2. Nagrodami w konkursie są:
  1. Nagroda I stopnia: srebrna bransoletka z bursztynem marki YES o wartości 89 zł brutto.
  2. Nagroda II i III stopnia: srebrne kolczyki z bursztynem marki YES o wartości 59 zł brutto.
 3. Organizator nie wyraża zgody na zamianę wygranej którejkolwiek nagrody na inną nagrodę bądź na wypłatę równowartości nagrody w pieniądzach.

 

4. Odbiór nagrody

 

 1. W celu odebrania nagrody Uczestnik Konkursu powinien zgłosić się w dniu 26 maja 2017 roku w Galerii w okolicach sceny. Następnie po wyczytaniu jego imienia i nazwiska zgłosić się do odbioru Nagrody.
 2. Nagroda zostanie przekazana na podstawie podpisanego protokołu przekazania nagrody.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie podczas jego trwania, z zastrzeżeniem, że ilość wysłanych zgłoszeń nie wpływa na wynik Konkursu.
 4. W przypadku nie zgłoszenia się Uczestnika po odbiór nagrody w czasie trwania Konkursu roszczenie o jej wydanie wygasa.
 5. Konkurs rozstrzygany jest na podstawie subiektywnej oceny jury i nie ma żadnych znamion losowości.

 

5. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora na jego adres w formie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe i kurierskie, z których w ramach Konkursu będą korzystać Uczestnicy.

 

6. Postanowienia końcowe

 

 1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania, skrócenia lub przedłużenia Konkursu. Wszelkie zamiany obowiązują w chwili ich opublikowania, regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w trybie określonym w §3 Regulaminu Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia Regulaminu.
 6. Wszelkie opisy Konkursu wykorzystywane w materiałach reklamowych oraz promocyjnych niniejszego Konkursu mają wyłącznie charakter ogólny i informacyjny. Moc wiążącą posiada jedynie niniejszy Regulamin w całej swojej treści.
 7. Organizator ani inne podmioty współpracujące, nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia osób lub podmiotów trzecich i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia, bądź nieprawidłowości.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 9. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem reguluje Kodeks Cywilny.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 maja 2017.

 


Powrót
Oceń nas