Regulamin Centrum

REGULAMIN

CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA AMBER W KALISZU

(ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”)

Niniejszy Regulamin został wprowadzony celem zapewnienia wszystkim odwiedzającym Centrum Handlowe Galeria Amber w Kaliszu (zwane jako „Centrum”) bezpieczeństwa, możliwości niezakłóconego i zgodnego z wysokimi standardami Centrum korzystania z Centrum i przebywania na jego terenie.

I. Godziny otwarcia

Centrum jest otwarte dla Klientów w godzinach otwarcia ustalonych dla Centrum wskazanych na drzwiach wejściowych do Centrum, jak również jest dostępny na stronie internetowej www.galeria-amber.com.pl 

II. Informacje ogólne o Centrum

• Centrum oraz jego bezpośrednie otoczenie ze względów bezpieczeństwa osób odwiedzających jest monitorowane.

• Administratorem systemu monitoringu jest (EPP Retail – Galeria Amber Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22).

• Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora

• Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

• Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez 14 dni.

• Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

• Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• W centrum funkcjonuje służba ochrony danych, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Centrum oraz osób jej odwiedzających.

• Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Regulaminu oraz funkcjonowania można zgłaszać do Ochrony Centrum.

• Zarządcą Centrum jest EPP.

III. Wstęp na teren Centrum

• Dzieci poniżej trzynastego roku życia, są uprawnione do wstępu i przebywania na terenie Centrum wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

• Na terenie Centrum nie mają wstępu i nie mogą przebywać:

• Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających niezależnie od ich postaci, czy też składu chemicznego, jak również wszelkich środków o podobnym działaniu;

• Osoby, które swoim zachowaniem lub postawą mogą stwarzać stan zagrożenia dla pozostałych osób przebywających na terenie Centrum.

• Osoby, które swoim zachowaniem naruszają zasady współżycia społecznego oraz normy społeczne, jak również utrudniają innym osobom przebywanie na terenie Centrum;

IV. Zwierzęta

• Centrum jest przyjazne zwierzętom.

• Każdy właściciel/opiekun ponosi odpowiedzialność za swojego zwierzaka.

V. Poruszanie się po Centrum

• Zabronione jest poruszanie się po Centrum pojazdami mechanicznymi.

• Zabronione jest poruszanie się po terenie Centrum na rowerze, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach.

VI. Wyroby tytoniowe i alkohol

• Zabronione na terenie Centrum jest palenie wyrobów tytoniowych oraz tzw. elektronicznych papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi i oznaczonymi.

• Zabronione na terenie Centrum jest spożywanie napojów alkoholowych, chyba, że zostały zakupione w jednej z restauracji znajdujących się w Centrum i są spożywane w obrębie stolików strefy restauracyjnej.

VII. Rzeczy znalezione

• Wszystkie rzeczy znalezione powinny zostać przekazane Zarządcy Centrum za pośrednictwem pracowników ochrony Centrum.

VIII. Korzystanie z urządzeń zlokalizowanych w Centrum

• Wszelkie urządzenia i infrastruktura zlokalizowana w Centrum powinna być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia.

• Korzystanie z wózków zakupowych w celach innych niż przewożenie zakupów jest niedozwolone.

IX. Naruszenie Regulaminu

• Osobami uprawnionymi do wydawania polecenie w kwestiach związanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu są przedstawiciele Zarządcy Centrum oraz służby ochrony Centrum.

Oceń nas